POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Oficiální název

Divadlo Radost, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina včetně dodatku č.6 a dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6

3. Organizační struktura

Schéma organizační struktury: aktuální stav, plánovaný stav

4. Kontaktní spojení

Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 533 440 020

5. Bankovní spojení

Komerční banka Brno – město, č. ú.: 57336621/0100

6. IČ

00489123

7. DIČ

CZ00489123

Datová schránka

k6dkmq9

8. Dokumenty

výpis z OR

Finanční rozpočet 2018
Schválená účetní uzávěrka 2018

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU P.O. NA OBDOBÍ 2019-2021

Finanční rozpočet 2019
Schválená účetní uzávěrka 2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU P.O. NA OBDOBÍ 2020-2022

Finanční rozpočet 2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU P.O. NA OBDOBÍ 2021-2023

9. Žádosti o informace

zde

10. Opravné prostředky

zde (zákon 106/1999 sb.)

11. Sazebník úhrad

zde

12. Licenční smlouvy

zde

12.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Výhradní licence

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12.3. Výroční zprávy dle zák. 106/1999 Sb.

za rok 2018, za rok 2019

13. Zprávy o činnosti

za rok 2009, za rok 2010, za rok 2011, za rok 2012, za rok 2013, za rok 2014, za rok 2015, za rok 2016, za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019

14. Plány umělecké činnosti

na rok 2018, na rok 2019, na rok 2020

15. Zprávy o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

zpráva k 30.6.2013, zpráva k 30.6.2014, zpráva k 30.6.2015, zpráva k 30.6.2016, zpráva k 30.6.2017, zpráva k 30.6.2018, zpráva k 30.6.2019, zpráva k 30.6.2020

16. Předpisy,

přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

17. Neupotřebitelný majetek

zde