Povinně zveřejňované informace

1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

Divadlo Radost, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Zřizovací listina
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Schéma organizační struktury:
Aktuální stav
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 533 440 020
datová schránka: k6dkmq9

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka Brno – město, č. účtu: 57336621/0100

6. IČ

00489123

7. DIČ

CZ00489123
8. DOKUMENTY
Výpis z ORRozpočet příspěvkové organizace na rok 2024Střednědobý výhled rozpočtu P. O. na období 2025–2027
9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
zde
(zákon 106/1999 sb.)
10. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
zde
11. SAZEBNÍK ÚHRAD
zde
12. LICENČNÍ SMLOUVY
zde
12.1. VZORY LICENČNÍCH SMLUV
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. VÝHRADNÍ LICENCE
V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
13. VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE ZÁK. 106/1999 SB.
14. ZPRÁVY O ČINNOSTI
15. PLÁNY UMĚLECKÉ ČINNOSTI
16. PŘEDPISY
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
17. NEUPOTŘEBITELNÝ MAJETEK
zde

Naši partneři:

Mediální partneři

Divadlo Radost

příspěvková organizace
Bratislavská 216/32
602 00 Brno-Zábrdovice

IČO: 00489123
DIČ: CZ00489123
DS: k6dkmq9