OBCHODNÍ PODMÍNKY
DIVADLA RADOST

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechna představení konaná v prostorách Divadla Radost. Zakoupením vstupenky divák přistupuje na tyto obchodní podmínky

Vznik smluvního vztahu

Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah mezi divákem a Divadlem Radost.

Smluvní vztah mezi divákem a Divadlem Radost a práva a povinnost z něj vyplývající se řídí podle příslušných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podle těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi divákem a Divadlem Radost.

Prodej vstupenek

Divák může uplatnit slevu ze vstupného v případě, že splňuje podmínky pro udělení této slevy. Personál Divadla Radost je oprávněn diváka požádat o doložení listin, na základě kterých má být sleva udělena.

Divák může na vstupenku uplatnit vždy jen jeden druh slevy. Více druhů slevy mezi sebou nelze kombinovat.

Slevu je možné uplatňovat jen na určená představení Divadla Radost.

Veškeré objednávky vstupenek jsou závazné. Poté co byla vystavena faktura již nelze měnit druh a termín představení ani počet a druh vstupenek.

Zakoupenou vstupenku může divák vrátit na pokladně Divadla Radost během otevírací doby pokladny, a to nejpozději 3 dny před konáním představení, ke kterému se vstupenka vztahuje.

Vstupenky zakoupené online lze vrátit nejpozději 3 dny před konáním daného představení. Oznámení o vrácení vstupenek musí být doručeno na e-mail: info@webticket.cz . Peníze za vrácené vstupenky budou vráceny na účet, ze kterého platba proběhla.

Bezprostředně po zakoupení vstupenky je divák povinen si zkontrolovat správnost veškerých údajů uvedených na vstupence. Na případné reklamace již nebude později brán zřetel.

Divák je povinen vstupenku uchovávat v bezpečí a chránit ji před vnějšími vlivy. Divadlo Radost neodpovídá za obtíže ani škody či újmy způsobené neoprávněným kopírováním vstupenky.

Změna programu

Divadlo Radost si vyhrazuje právo změnit program představení.

V případě změny či zrušení představení jsou aktuální informace ohledně náhradního představení a možnosti vrátit zakoupené vstupenky zveřejněny na webových stránkách Divadla Radost www.divadlo-radost.cz a v prostorách divadla.

V případě zrušení či konání náhradního představení nevzniká divákovi právo na kompenzaci nákladů spojených s cestou na představení, ubytováním, stravou apod.

Omezení

Do divadla je zakázáno vnášet láhve, plechovky, jídlo, zbraně, omamné látky a jiné látky či předměty, které mohou narušovat bezproblémový chod představení.

Během představení je zakázáno pořizování vlastních fotografií, audio či video záznamů.

Jestliže divák na představení dorazí se zpožděním, bude do hlediště usazen dle pokynů personálu divadla.

Ochrana osobních údajů

Divadlo Radost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje, a to primárně za účelem plnění svých závazků vyplývajících z uzavření smlouvy s divákem. K tomuto zpracování je Divadlo Radost oprávněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu diváka.

Při registraci a nákupu vstupenek prostřednictvím webových stránek Divadla Radost uděluje divák souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro obchodní účely a vyhodnocování prodejního systému.

Závěrečná ustanovení

Divák dává Divadlu Radost a třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu představení, na němž bude vyobrazen nebo jej bude možno jinak identifikovat, a to bez nároku na plnění.

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání představení vyjadřuje divák souhlas s provozními předpisy Divadla Radost, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stalo neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Divadlo Radost si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2017